Blog d’Acise

MANIFEST pdf.

Logo acise1

MANIFEST D’INFERMERIA I SALUT ESCOLAR DE CATALUNYA

 

 

al Monestir de Sant Feliu de Guíxols, el 13 de febrer de 2016

L’Associació Catalana d’Infermeria i Salut Escolar (ACISE), és una entitat sense ànim de lucre, que va néixer per vetllar per la cura dels infants i adolescents, així com per la seva educació i promoció per la salut en tot el ventall escolar: escoles bressol, ordinàries, especials i de secundària.

ACISE, amb aquest document vol manifestar els següents punts:

– Durant la celebració del I Congrés Català d’Infermeria i Salut Escolar, en el qual van participar-hi diferents professionals que treballen per la defensa dels drets dels infants, es van fer paleses les mancances que l’actual sistema educatiu presenta en l’àmbit de la salut/malaltia/atenció d’infants i adolescents. És necessari donar cobertura assistencial als diferents problemes de salut aguts i crònics que pot presentar la població escolar, i s’ha d’elaborar un pla d’educació per a la salut adient, equitatiu i igualitari, per a totes les escoles petites i grans de Catalunya.

 • –  ACISE reconeix la necessitat urgent de la incorporació d’Infermer/eres Escolars, com a professionals expertes en portar a terme la cobertura de totes aquelles necessitats en salut que puguin afectar a tots els actors de la comunitat educativa (mestres, pares, AMPA’s i, especialment, infants i adolescents), així com afavorir el lligam escola- família-salut.
 • –  ACISE vol fer saber, que el professional més adient, sens dubte, és la Infermera Escolar, doncs dintre el seu rol competencial, reconegut pel Consell Internacional d’Infermeria reconeix, a més de la competència assistencial , la competència d’educació per la promoció de la salut.
 • –  ACISE informa que el nombre d’Infermers/eres Escolars que treballen actualment a nivell d’escoles ordinàries i/o escoles especials són molt minses i no cobreixen els ràtios mínimes que s’aconsellen des de la National Association of School Nurses (NASN), els quals parlen d’un mínim d’una infermera per cada 750 nens.
 • –  ACISE manifesta que es produeix un greuge comparatiu en relació a la cura i serveis d’atenció en matèria de salut que reben els infants que viuen a Catalunya respecte als que viuen en d’altres comunitats d’Espanya. A títol d’exemple, mentre el 100% de les escoles d’educació especial de la Comunitat de Madrid disposen d’infermera, ja que per llei tenen l’obligació de disposar de fisioterapeuta i d’infermera, a Catalunya la llei només obliga a disposar de fisioterapeuta, però no d’infermera. Així, ens trobem que només un 1-2% de les 178 escoles d’educació especial que hi ha a Catalunya disposen d’infermera. A més a més, les tasques que són competència de la infermera escolar són realitzades per personal docent o no docent, els quals no tenen desenvolupades aquestes competències en la seva professió, envaint competències pròpies de la infermera.
 • –  ACISE reconeix el gran treball que han dut a terme els infermers/res que desenvolupen el Programa Salut i Escola amb els adolescents de la majoria dels Instituts de Catalunya. Volem assenyalar, però, que no és suficient. Les infermeres han d’estar presents a les escoles i instituts en tot l’horari lectiu, essent insuficient la seva presència durant 1-2 hores setmanals, atès que no es cobreixen totes les necessitats en matèria de salut.
 • –  Existeixen alguns programes de Promoció de la salut a les escoles i instituts, que són subvencionables i que, en el seu disseny i elaboració no es troba present l’expertesa de les infermeres escolars en relació al contingut d’aquests programes. Demanem la revisió de tots aquests programes per part de les infermeres escolars, per tal que s’ajustin a la realitat actual de la salut escolar en la nostra societat.
 • –  ACISE demana la implementació d’una assignatura d’Educació i promoció de la salut, que la pot impartir una infermera escolar, amb la formació adient per tal de realitzar la docència. Proposem la implementació del programa PESEI a totes les escoles, des de P3 fins al final de la secundària i assegurant la coordinació i la continuïtat dels continguts.
 • –  ACISE vol que la infermera escolar sigui un professional més a les escoles, que treballi en xarxa, assessori, doni suport i ajudi en tots els aspectes que fan referència a la salut escolar.
 • –  ACISE informa que les infermers/res escolars tenen quatre funcions bàsiques a desenvolupar en qualsevol escola:
  1. 1)  Competència Assistencial.
  2. 2)  Competència d’educació i promoció de la Salut.
  3. 3)  Competència Gestora de serveis dins les escoles.
  4. 4)  Competència Assessora dins i fora de l’escola.I, com a competències complementàries:
  5. 5)  Competència investigadora.
  6. 6)  Competència de detecció i vigilància.
  7. 7)  Competència d’acompanyament
  8. 8)  Competència social.

 

 • –  Per tant, amb aquest manifest, volem recollir la conformitat de totes aquelles entitats i altres tipus d’organitzacions que tenen algun vincle amb la infància, així com el professorat, les infermeres, les AMPA’s, els monitors, els psicòlegs, els pedagogs, els treballadors socials, els educadors, els pediatres,… o qualsevol persona a títol individual, amb la finalitat de reclamar la presència obligatòria de la infermera escolar a totes les escoles, per tal d’assolir i vetllar per la cura i educació de tots els infants i adolescents de Catalunya.

 

 • –  Fer-ho extensiu al Síndic de greuges, al Partits polítics, als Consells Comarcals, a les Diputacions, així com al Parlament de Catalunya, amb la finalitat de sol·licitar el tràmit d’una llei que avali i obri aquesta porta, tant necessària per aquest infants i adolescents que en un futur seran els nostres adults.

 

 • –  A continuació ACISE i les següents entitats sota signants, corroboren el suports a aquest manifest, i perquè així consti, signen:
 • Si sou una escola, AMPA, Universitat, Associació, Fundació, Entitat pública o privada que ens vulgueu donar suport, envieu e-mail a: acise2015@gmail.comSi sou una persona física, cliqueu aquest enllaç http://goo.gl/forms/HVnWAFsPHV i ompliu les dades que us demanem.MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ

Deja una respuesta